Atelier Amare gaat sluiten! Boek nu in deze laatste maand jouw moment met 20% korting met de code ‘now’.

Atelier Amare gaat sluiten! Boek nu met 20% korting met de kortingscode ‘now’.

Privacybeleid

Atelier Amare respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Atelier Amare, gevestigd te Drift 3, 3512BP Utrecht, Kvk-nummer: 83151249. Binnen Atelier Amare is er geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

Artikel 2: De verwerking van persoonsgegevens

2.1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Atelier Amare. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
2.2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
-Naam;
-Adresgegevens;
-E-mailadres(sen);
-Telefoonnummer(s);
-Bankrekeningnummer(s);
-KvK-nummer(s);
-BTW-nummer(s).
2.3. Hiernaast kan het voorkomen dat u zelf persoonsgegevens aanlevert in verband met een opdracht, zoals inloggegevens. Wanneer er voor een opdracht gegevens worden aangeleverd, worden deze niet verwerkt en bewaard na afronding van de opdracht.

Artikel 3: Doel van de verwerking

3.1. Persoonsgegevens worden natuurlijk niet zomaar verzameld, maar altijd met een reden.
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden, waarvoor Atelier Amare persoonsgegevens kan verzamelen:
-Het opstellen van een contactprofiel voor de boekhouding en het hiermee verzenden van offertes en facturen;
-Het opnemen van contact met u;
-Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
-Het registreren voor en verzenden van de nieuwsbrief;
-Het verifiëren dat u zegt wie u bent, wanneer u uw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.
-Het plaatsen van de door u geschreven recensie op de website en social media kanalen met uw naam en foto.
3.2. Bij het plaatsen van een reactie, review of dergelijke, op de website of op de sociale mediapagina’s van Atelier Amare worden ook uw naam en eventueel uw foto gepubliceerd. Het is niet mogelijk iets anoniem te plaatsen op onze website en/of onze sociale mediapagina’s.

Artikel 4: Grond van de verwerking

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Atelier Amare verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:
-Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van Atelier Amare;
-U heeft toestemming gegeven voor de verwerking;
-Atelier Amare heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens;
-U heeft de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Artikel 5: Gerechtvaardigd belang

Soms heeft Atelier Amare een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Marketing: Als u een dienst van ons afneemt, dan kunnen wij u na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Atelier Amare groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van uw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. U heeft bovendien altijd het recht om u af te melden voor dergelijke marketing.

Artikel 6: Vorderingen

6.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten.

Wanneer wij niet het recht zouden hebben uw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.
6.2. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kan u doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar uw belang in relatie tot de onze. Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na uw bezwaar mee worden gestopt.

Artikel 7: Cookies en statistieken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Atelier Amare maakt enkel gebruik van functionele en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig. Indien Atelier Amare gebruik zal maken van trackingcookies, waarbij wel persoonsgegevens worden opgeslagen, zullen wij altijd uitdrukkelijk om uw toestemming verzoeken bij het bezoeken van onze website.

Artikel 8: Social media

Op de website van Atelier Amare staat een koppeling met social media. Door gebruik te maken van deze social media, deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als uw wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen.

Artikel 9: Delen met derden

Atelier Amare deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:
-De hostingprovider, die de website op zijn server heeft staan;
-De bank die de betalingen verzorgt;
-De partij die onze administratie verzorgt;
-De eventuele derden die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst;
-De partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.
-De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

Artikel 10: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

10.1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@atelieramare.nl
10.2. Hiernaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Atelier Amare.
10.3. Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vragen wij u om uw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk en het aanta van de complexiteit van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 11: Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 12: Bewaartermijn gegevens

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Atelier Amare te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 2.2 nog 12 maanden bewaard. Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens, vanwege de wettelijke plicht deze zeven jaar te bewaren.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Laatste wijziging: 12 november 2022.