Atelier Amare gaat sluiten! Boek nu in deze laatste maand jouw moment met 20% korting met de code ‘now’.

Atelier Amare gaat sluiten! Boek nu met 20% korting met de kortingscode ‘now’.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Over Atelier Amare

Atelier Amare is een eenmanszaak gevestigd op Drift 3, 3512BP te Utrecht. Fréderique Bosma en Hugo van Rijsoort zijn de eigenaren van Atelier Amare zoals opgegeven bij de Kamer van Koophandel.

Contactmogelijkheden:
Telefoonnummer: 0642663503
E-mail: info@atelieramare.nl
Website: https://www.atelieramare.nl/
Instagram: https://www.instagram.com/atelieramare_/
KvK-nummer: 83151249
BTW-nummer: NL862752668B01

Artikel 2: Definities

1. Atelier Amare: Atelier Amare, gevestigd te Drift 3, 3512BP te Utrecht onder KvK nr. 83151249.
2. Klant: degene met wie Atelier Amare een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Atelier Amare en klant samen.

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden haar van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Atelier Amare.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk haar overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 4: Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Huurtarieven zijn exclusief btw en inclusief gebruik van gas, water en elektra.
3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Er kan geen optie op een datum worden geplaatst. Een datum is pas definitief gereserveerd na volledige betaling.
4. Indien er meer tijd is gewenst dan vooraf overeengekomen, dient huurder uren bij te boeken. Dit is enkel mogelijk wanneer er niet reeds een andere reservering is gemaakt voor het extra gewenste tijdsbestek. Verhuurder kan niet garanderen dat gebruik kan worden gemaakt van de ruimte buiten het in eerste instantie gereserveerde moment.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Verhuurder heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de huurder. Tarieven zullen niet worden aangepast voor lopende overeenkomsten.
6. Een boeking dient direct bij boeking te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
7. Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. Atelier Amare voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Atelier Amare is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.
2. Atelier Amare heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. Atelier Amare bevindt zich op de begane grond en is dus rolstoeltoegankelijk voor de klant. Er is tevens een deurbel aanwezig.
4. Atelier Amare zal ten alle tijde de klant verwelkomen en begeleiden. Aan de klant worden geen sleutels verstrekt.
5. In Atelier Amare zijn groepen met een maximum van 30 personen toegestaan.
6. De klant is zelf verantwoordelijk voor ontvangst van gasten waar tijdens het tijdslot mee worden gewerkt. Verhuurder zal enkel aanwezig zijn aan het begin en einde van het tijdslot, tenzij anders overeengekomen.
7. Koffie en thee zit bij de tarieven inbegrepen. Indien huurder catering wenst af te nemen, is dit enkel mogelijk in overleg met Atelier Amare.
8. Het is verboden brandgevaarlijke zaken, (vuur)wapens, huisdieren of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte te gebruiken. Tevens is roken in en rond het pand niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan in de ruimte seksuele handelingen te verrichten.
10. De klant dient na het tijdslot zorg te dragen voor het schoon achterlaten van de ruimte, op dezelfde manier als dat de ruimte is opgeleverd.
Indien de ruimte niet schoon wordt achtergelaten is Atelier Amare gerechtigd schoonmaakkosten door te berekenen aan de klant.
11. Indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld is Atelier Amare gerechtigd een boete ter hoogte van de huurkosten in rekening te brengen, tenzij de kosten die gepaard gaan met de overtreding dit bedrag overschrijden.

Artikel 6: Reservering Atelier Amare

1. Een reservering dient minstens 12 uur voor het gewenste tijdslot te worden geplaatst.
2. De klant huurt de ruimte voor een vooraf overeengekomen periode van 2 uur, 4 uur of 8 uur.
3. Huur van losse uren of tijdsloten in het weekend kan enkel in overleg met Atelier Amare.
4. De klant dient bij het kiezen van een tijdslot rekening te houden met de benodigde tijd voor het op- en afbouwen. Dit dient te worden gedaan in het gekozen tijdslot. Bij uitloop is Atelier Amare gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. De uitloop start direct na het einde van het geboekte tijdslot en meerkosten zullen worden berekend in tijdsblokken van 30 minuten.

Artikel 7: Annulering

1. Atelier Amare heeft het recht een boeking te weigeren.
2. Atelier Amare is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Atelier Amare is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
3. In geval van overmacht is Atelier Amare gerechtigd de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Atelier Amare redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ongevallen of brand.
4. In geval van overmacht is de klant gerechtigd de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar de klant redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ongevallen of brand.
5. Indien de klant de overeenkomst wenst te verplaatsen kan dit tot 72 uur voor het gereserveerde tijdstip kosteloos. Bij annulering binnen 72 uur wordt de boeking doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8: Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant haar voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik¬baar aan Atelier Amare.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig haar, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Atelier Amare de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Atelier Amare redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 9: Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Atelier Amare ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Atelier Amare waarvan de klant weet of redelijker¬wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Atelier Amare schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

1. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant Atelier Amare toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.
2. De intellectuele eigendomsrechten op de door Atelier Amare aan de klant ter beschikking gestelde materialen en informatie berusten bij Atelier Amare.
3. Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

Artikel 11: Klachten

1. De klant dient een door Atelier Amare geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Atelier Amare daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Atelier Amare uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Atelier Amare in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Atelier Amare gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan haar overeengekomen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid Atelier Amare

1. Atelier Amare is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Atelier Amare is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Atelier Amare is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
4. Atelier Amare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van apparatuur of netwerkverbindingen.
5. De klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van het overeengekomen tijdsbestek.
6. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van de gasten betrokken bij de overeenkomst.
7. De klant is gehouden over een geldige WA verzekering te beschikken.
8. Indien de klant schade toebrengt aan materiaal is deze gehouden de vervangingswaarde te vergoeden. Atelier Amare is tevens gerechtigd de gederfde inkomsten in rekening te brengen.
9. In het geval dat Atelier Amare een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft tweemaal het bedrag dat door Atelier Amare aan de klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
10. De klant vrijwaart Atelier Amare tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Atelier Amare geleverde diensten.

Artikel 13: Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Atelier Amare toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Atelier Amare niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Atelier Amare in verzuim is.
3. Atelier Amare heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Atelier Amare kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant haar verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 14: Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Atelier Amare in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Atelier Amare kan worden toegerekend in een van de wil van Atelier Amare onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijk¬heid niet van Atelier Amare kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Atelier Amare 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Atelier Amare er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Atelier Amare is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Atelier Amare is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Laatste wijziging: 12 november 2022.